ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ შპს ვარკეთილაირისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების და მოხმარების ტარიფების კორექტირების მიზნით